Sunday, December 10, 2006

Something to think about

by Vasili Vasilyevich Vereshchagin, 1871

No comments: